Jaarbericht

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum. Saltro zet zich dagelijks in voor het leveren van goede diagnostiek dichtbij de zorgvrager. Dit doen we door continu te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren, door samen te werken met andere partijen en bovenal door bij alles wat we doen de zorgvrager centraal te stellen. Saltro biedt een breed portfolio aan integrale diagnostiek, waarmee we zorgprofessionals van goede service en heldere adviezen voorzien én zorgvragers ondersteunen, zodat zij meer regie krijgen over gezondheid, ziekte en zorg.

  Download het jaarbericht als pdf  

Onze klanten@

Waar staan we voor

Met ruim 65 jaar ervaring kent Saltro zijn klanten van haver tot gort. Veel aanvragers zijn nauw betrokken bij Saltro en denken actief mee over onze ontwikkeling.

Door de jaren heen hebben we nieuwe partners aan ons verbonden zoals psychiatrische ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en gevangenissen. Via Directlab bedienen we de zorgvragers die thuis zelftesten kunnen doen op soa’s en binnenkort ook op andere aandoeningen. En de groeiende groep patiënten die bij GezondheidsLab tijdens één bezoek, zonder wachttijden, alle vereiste diagnostische onderzoeken kunnen ondergaan - een vernieuwende vorm van one stop diagnostiek.

Ook werken wij samen met diverse ziekenhuizen, Diakonessenhuis, Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht en anderen en bedienen wij zonder tussenkomt van andere zorgverleners chronisch zieken via telemonitoring en begeleiding op afstand. Daarmee hebben zij zelf regie over hun gezondheid en zorg.

De missie van Saltro is ‘Diagnostiek Dichtbij’, dat wil zeggen dat alle diagnostiek georganiseerd is rond de patiënt en de zorgvrager. Bij alles wat Saltro doet, staat de patiënt centraal.

Saltro staat bekend om haar innovatiekracht. Ons creatieve innovatieteam heeft diverse vernieuwingen met succes ontwikkeld en geïmplementeerd, waaronder Uitslagenportaal, waarmee de resultaten van laboratoriumonderzoek snel en voorzien van duiding, digitaal beschikbaar zijn voor zorgvragers.

In 2019 is TWIHC (together we innovate healthcare) opgezet, een team van specialisten dat disruptief werkt aan nieuwe diensten en producten die bijdragen aan vernieuwing van de zorg.

  Bekijk het verhaal van Stephanie Wouthuis, huisarts in Utrecht  

Feiten & Cijfers

Omzet

  • Klinische chemie %
  • Medische microbiologie %
  • Trombosedienst %
  • Functieonderzoeken %
  • Pathologie %
  • Overig %

Aanvragers

  • Huisartsen
  • Verloskundigen
  • Instellingsartsen
  • Overig

Top 5 Functieonderzoeken

Fundus fotografie

Röntgen

Buik echo's

Overige echo's

ECG

Unieke patiënten

Patiënten contacten

Bepalingen

Huisbezoeken

Kilometers transport

Bezoekers Uitslagenportaal

Aangenomen telefoontjes ZIC

Ontwikkeling

Saltro is een vooruitstrevende organisatie, altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Nieuwe technieken en methodieken helpen mensen om zelf hun gezondheid, conditie of aandoening te controleren en waar nodig te beïnvloeden. De mogelijkheden voor zelfmeten en zelfzorg zetten verder door, ondersteund door robotica, apps en een gepersonaliseerde aanpak op basis van data-analyses. We zien daarbij dat naast biomedische waarden andere factoren zoals kwaliteit van leven en ‘positieve gezondheid’ steeds belangrijker worden.

  Bekijk het verhaal van Niek Snoeij, diabetes patiënt  

Saltro heeft in 2019 een aantal mooie resultaten geboekt:

VGZ

GezondheidsLab

Het GezondheidsLab bestaat bijna twee jaar. In samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en Saltro is een voorziening opgezet, die bijdraagt aan zinnige en zuinige zorg. Patiënten kunnen er dichtbij huis alle vormen van eerstelijns diagnostiek ondergaan. Dit alles tijdens één bezoek. Snel na de uitvoering van het onderzoek volgt een compleet, persoonlijk en duidelijk advies van de medisch specialist. Daarmee is er snel duidelijkheid over een eventuele vervolgbehandeling. Het GezondheidsLab is een voorbeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het afgelopen jaar heeft het GezondheidsLab zich vooral verder ontwikkeld door middel van zorgpaden. Hierin worden diagnostiek en advies gecombineerd in nauwe samenwerking tussen de eerste en tweedelijn. Inmiddels zijn er vijf zorgpaden geïmplementeerd (Hypermenorrhoe, Postmenopausaal bloedverlies, Hartfalen, Slaap apneu, Astma/COPD). We zien bij enkele zorgpaden geleidelijk een verschuiving van de tweede naar de eerstelijn. De bezoekersaantallen liggen tussen de 130 – 150 mensen per dag.

Lees hier het artikel over het GezondheidsLab waar ziekenhuizen, huisartsen en Saltro samenwerken.

Samenwerking

Om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden, hebben zorgverleners en -organisaties elkaar nodig. Goede afstemming en samenwerking zijn voorwaarden om zorg te verplaatsen (dichter bij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Leidend uitgangspunt is het dagelijks functioneren van mensen; de patiënt staat centraal. Saltro is diep geworteld in Midden Nederland en werkt steeds meer samen met organisaties uit andere regio’s. Samen met onze partners onderzoeken we continu hoe we elkaar kunnen versterken. Denk hierbij aan de intensieve samenwerking met Unicum, Ketenzorg Nu, Zorggroep Almere en Huisartsen Utrecht Stad. Naast onze huidige partners spreken we veel nieuwe partijen, waarmee we samen de zorg van morgen kunnen vormgeven. Gelijke waarden en gedeelde visie zijn hierbij het vertrekpunt.

Toetreding Unilabs

In 2019 heeft Saltro een uitgebreide marktverkenning uitgevoerd in binnen- en buitenland naar een mogelijke partner of partners, om de missie van de organisatie structureel te borgen. Na ampele overwegingen is besloten om de krachten te bundelen met Unilabs. Deze netwerkorganisatie is met laboratoria in 16 landen, 12.000 medewerkers en een omzet van een miljard euro Europees marktleider in diagnostiek. De raden van bestuur ondertekenden op 23 oktober 2019 de koopovereenkomst. In dat jaar heeft ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de transactie goedgekeurd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal dat in 2020 doen. De krachtenbundeling is naar de overtuiging van Saltro noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in innovatie. Door de stap garandeert Saltro tevens de continuïteit, zowel voor zorgprofessionals en zorgvragers die gebruik maken van de diensten van Saltro als voor de medewerkers. In 2018 werd laboratoriumorganisatie Medlon, actief in Oost- en Noord- Nederland al onderdeel van Unilabs.

De toetreding van Saltro tot de internationale diagnostische groep is ingegeven door de noodzaak om te anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Dankzij gestage omzetstijging en kostenbeheersing is Saltro financieel gezond, maar de tarieven die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor diagnostiek staan onder druk. Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om een nieuwe stap. Om de dienstverlening duurzaam te blijven leveren en te blijven investeren in innovatie, is meer draagkracht nodig. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de patiënt in staat, om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. Saltro wil met deze stap de diagnostiek nog sterker maken en krachtiger positioneren in Nederland en in het buitenland.

Inspiratie

We vinden het belangrijk om zorgprofessionals te inspireren over de vernieuwing van de zorg. Daarom organiseerden we in 2019 de tweede Saltro Outlook. De Saltro Outlook leverde ook dit jaar tal van verrassende inzichten over en praktische uitdagingen voor de ontwikkeling van de zorg van morgen.

  Bekijk het verslag van Saltro Outlook 2019  

Duurzaamheid, kwaliteit en informatiebeveiliging

522 119

Onze mensen, onze waarden

Saltro behoort tot de beste werkgevers in de zorg in Nederland. Het overgrote deel van de medewerkers van Saltro is zeer tevreden over hun werkgever en over hun werk. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Effectory in 2019 onder de medewerkers van Saltro afrondde. Ook de zorgvragers die gebruik maken van de diensten van Saltro zijn goed te spreken over de organisatie. Zij geven Saltro een 8,6.

Volgens het onderzoek van Effectory heeft Saltro veel betrokken en bevlogen medewerkers. Het overgrote deel heeft een positieve houding en streeft ernaar om zichzelf en het bedrijf te laten groeien. Ook ten aanzien van werkplezier, klantgerichtheid en werkomstandigheden scoort Saltro opvallend hoog, gemiddeld flink hoger dan andere zorgorganisaties in Nederland.

De medewerkers worden beter gefaciliteerd dan elders. Daarbij gaat het niet alleen om de spullen, maar ook om de werkdruk. Dankzij de duidelijke rol- en taakverdeling en de open en sociale cultuur kunnen de medewerkers op een prettige manier doen waar zij goed in zijn en wat zij belangrijk vinden. Opvallend is ook het grote aantal, wat ik noem, kartrekkers, medewerkers die de organisatie echt verder willen helpen.

Merel Laagland

Merel Laagland, consultant bij Effectory

verklaart de goede resultaten van het onderzoek vooral uit het werkgeverschap van Saltro.

Blik op de toekomst

Met tevreden klanten, kosten die onder controle zijn gebleven, onze samenwerkingen en verbetering en vernieuwing van onze producten en diensten, kijken we met veel plezier terug op een succesvol jaar.

Met frisse moed en vol optimisme zien we uit naar 2020 totdat in februari de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19 zich in korte tijd ontwikkelt tot een pandemie. Het kabinet zag zich genoodzaakt tot ingrijpende maatregelen, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de zorg aan coronapatiënten te garanderen. Deze zogeheten ‘intelligente lockdown’ leidde acuut tot verminderde productie bij Saltro, zoals bij alle laboratoria. De inkomsten zijn derhalve ook afgenomen, maar Saltro ziet na enkele weken al weer een groei van aanvragen. Saltro heeft zelf per direct een scala aan maatregelen getroffen, om de liquiditeit op peil te houden en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Voorts anticipeert Saltro op de veranderde behoefte van aanvragers door het in samenwerking met UMCU op grote schaal PCR testen uit te voeren, al dan niet in opdracht van de GGD. Ook vindt versnelde implementatie plaats van digitale diensten en innovaties.

Hierbij blijft de missie van Saltro overeind. We stellen mensen in staat door relevante en betrouwbare diagnostische informatie samen met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid en ziekte.

We zien dat de diagnostiek er in de toekomst anders uitziet dan vandaag door meer technologische mogelijkheden, apparatuur die kleiner en digitaler wordt en de mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met teleconsultatie. Saltro gelooft in meer regie voor de patiënt en omarmt deze ontwikkeling. Wel vinden we het van belang dat mensen goed voorgelicht worden over de (on)nut en noodzaak om onderzoek uit te laten voeren en over de betrouwbaarheid van de uitslagen.

De diagnostiek zal vaker dichtbij de patiënt, in de wijk gedaan worden bijvoorbeeld bij een diagnostisch centrum en minder vaak in een druk ziekenhuis. Veelal wordt de diagnostiek aangeboden in een one-stop shop model, helemaal toegespitst op de vraag van de ouder wordende mens.

Victor Everhardt

Esther Talboom-Kamp

voorzitter Raad van Bestuur bij Saltro


Met onze missie en strategie blijven we een proactieve bijdrage leveren aan de zorg van vandaag en morgen.

Jurgen Woerdman

Jurgen Woerdman

Lid Raad van Bestuur bij Saltro